Thư viện ảnh xưa
Hà Nội 7-1-1894 – Đền Quán Thành ngày lễ hoàn thành trùng tu năm
Hà Nội 7-1-1894 – Đền Quán Thành ngày lễ hoàn thành trùng tu năm. Ảnh trong ST của gia đình toàn quyền A.Rousseau 1895-1896
Hà Nội – Chùa Một Cột (Diên Hựu)
Hà Nội – Chùa Một Cột (Diên Hựu) – Bưu ảnh Union Commerciale Indochinoise số 380 – ST: TVQG Paris
Hà Nội – Chùa Một Cột (Diên Hựu)
Hà Nội – Chùa Một Cột (Diên Hựu) – Bưu ảnh Dieulefils HN số 3115 – ST: TVQG Paris
Hà Nội – Chùa Láng (Pagode des Dames) bên cổng chùa
Hà Nội – Chùa Láng (Pagode des Dames) bên cổng chùa – Bưu ảnh Dieulefils HN số 650 – ST: TVQG Paris
Hà Nội – Chùa Láng (Pagode des Dames)
Hà Nội – Chùa Láng (Pagode des Dames)
Hà Nội – Chùa Láng (Pagode des Dames)
Hà Nội – Chùa Láng (Pagode des Dames) – Bưu ảnh Debeaux Frères
Hà Nội – Văn Miếu Quốc Tử Giảm (cổng)
Hà Nội – Văn Miếu Quốc Tử Giảm (cổng) – Bưu ảnh Dieulefils HN số 189
Hà Nội – Văn Miếu Quốc Tử Giảm (cổng)
Hà Nội – Văn Miếu Quốc Tử Giảm (cổng) – Bưu ảnh Dieulefils HN số 189, nhật ấn 1907
Hà Nội – Văn Miếu Quốc Tử Giám, ảnh của Dinh Toàn quyền Đông Dương
Hà Nội – Văn Miếu Quốc Tử Giám, ảnh của Dinh Toàn quyền Đông Dương
Hà Nội – Trụ sở Truyền giáo và nhà nguyện nằm kề Nhà thờ Lớn (Cathrédale Saint Joseph)
Hà Nội – Trụ sở Truyền giáo và nhà nguyện nằm kề Nhà thờ Lớn (Cathrédale Saint Joseph) – Bưu ảnh Vaillot số 21