Thư viện ảnh xưa
Hà Nội – Nhà thờ Lớn và Phố Nhà thờ Lớn
Hà Nội – Nhà thờ Lớn và Phố Nhà thờ Lớn – Bưu ảnh Dieulefls HN số 30, nhật ấn 26-10-1906
Hà Nội – Nhà thờ Lớn và Phố Nhà thờ Lớn
Hà Nội – Nhà thờ Lớn và Phố Nhà thờ Lớn – Bưu ảnh Dieulefls HN số 30
Hà Nội – Nhà thờ Lớn buổi tan lễ và Phố Nhà thờ Lớn
Hà Nội – Nhà thờ Lớn buổi tan lễ và Phố Nhà thờ Lớn – Bưu ảnh Dieulefils HN số 30A, ST F.Chaplain
Hà Nội – Nhà thờ Lớn buổi tan lễ và Phố Nhà thờ Lớn
Hà Nội – Nhà thờ Lớn buổi tan lễ và Phố Nhà thờ Lớn – Bưu Couadon số 36
Hà Nội – Nhà thờ Lớn (Cathédrale St Joseph)
Hà Nội – Nhà thờ Lớn (Cathédrale St Joseph) chưa rõ gốc ảnh
Hà Nội – Nhà thờ Lớn (Cathédrale St Joseph) nhìn từ cánh nhà
Hà Nội – Nhà thờ Lớn (Cathédrale St Joseph) nhìn từ cánh nhà – Bưu ảnh Dieulefils HN, số 653
Hà Nội – Nhà thờ Lớn (Cathédrale St Joseph) nhìn từ cánh nhà
Hà Nội – Nhà thờ Lớn (Cathédrale St Joseph) nhìn từ cánh nhà – Bưu ảnh Dieulefils HN số 17, nhật ấn 30-4-1906
Quân Pháp đánh thành Nam Định, sử dụng tháp đặt súng trên cột buồm tàu Pluvier để tấn công tỉnh thành Nam Định
Nam Định – Quân Pháp đánh thành Nam Định, sử dụng tháp đặt súng trên cột buồm tàu Pluvier để tấn công tỉnh thành Nam Định – Le Monde Illustré 7-7-1883...
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đám tang đến Bạch Mai, gần Nghĩa trang Hợp Thiện
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đám tang đến Bạch Mai, gần Nghĩa trang Hợp Thiện
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đám tang đi đến đường Bạch Mai
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đám tang đi đến đường Bạch Mai