Thư viện ảnh xưa
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đám tang đi đến cuối Phố Huế
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đám tang đi đến cuối Phố Huế
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đám tang đi đến đoạn rẽ Chợ Hôm
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đám tang đi đến đoạn rẽ Chợ Hôm
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đám tang đi đến Phố và trường Đồng Khánh (Nay là Trưng Vương)
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đám tang đi đến Phố và trường Đồng Khánh (Nay là Trưng Vương)
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đám tang trên đường Gia Long
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đám tang trên đường Gia Long
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đám tang trên phố Đồng Khánh, ngang qua trường Đồng Khánh (nay là Trưng Vương)
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đám tang trên phố Đồng Khánh, ngang qua trường Đồng Khánh (nay là Trưng Vương)
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đoàn cờ phướn đi ngang Bốt Hàng Trống (phố Tràng Thi)
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đoàn cờ phướn đi ngang Bốt Hàng Trống (phố Tràng Thi)
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đám tang qua phố Hàng Gai
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đám tang qua phố Hàng Gai
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Linh xa tứ mã và tang quyến cùng môn sinh trong đám
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Linh xa tứ mã và tang quyến cùng môn sinh trong đám
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – nhân sĩ và môn sinh trên phố Hàng Đào, cửa hàng may Tân Thịnh 107 Hàng Đào
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – nhân sĩ và môn sinh trên phố Hàng Đào, cửa hàng may Tân Thịnh 107 Hàng Đào
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đoàn tang trên Phố Hàng Đào nhìn từ đầu Ngõ Gia Ngư
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đoàn tang trên Phố Hàng Đào nhìn từ đầu Ngõ Gia Ngư