Thư viện ảnh xưa
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Xe tang đỗ trước nhà số 10 Hàng Đào, xưa là trụ sở Trường Đông Kinh nghĩa Thục bắt đầu khởi hành
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Xe tang đỗ trước nhà số 10 Hàng Đào, xưa là trụ sở Trường Đông Kinh nghĩa Thục bắt đầu khởi hành
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Linh cữu đã an vị trong linh xa
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Linh cữu đã an vị trong linh xa
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Xe tứ mã rước linh cữu chuẩn bị lên đường
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Xe tứ mã rước linh cữu chuẩn bị lên đường
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Các môn sinh đang đưa linh cữu lên xe tang
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Các môn sinh đang đưa linh cữu lên xe tang
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Linh cữu đưa ra trước cửa tư gia số 4 Hàng Đào
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Linh cữu đưa ra trước cửa tư gia số 4 Hàng Đào
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Các môn sinh và nhà đòn đang đưa linh cữu ra cửa nhà số 4 Hàng Đào
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Các môn sinh và nhà đòn đang đưa linh cữu ra cửa nhà số 4 Hàng Đào
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Tang quyến đưa linh cữu ra khỏi nhà số 4 Hàng Đào
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Tang quyến đưa linh cữu ra khỏi nhà số 4 Hàng Đào
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Tang quyến và môn sinh đứng trước cửa nhà số 4 Hàng Đào chờ đưa linh cữu
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Tang quyến và môn sinh đứng trước cửa nhà số 4 Hàng Đào chờ đưa linh cữu
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Linh xa là cỗ xe tứ mã – Bên kia đường có cảnh sát và máy ảnh (có thể là của Nhà Hương Ký)
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Linh xa là cỗ xe tứ mã – Bên kia đường có cảnh sát và máy ảnh (có thể là của Nhà Hương Ký)
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Lúc xe của nhà đòn mới tới đỗ trước Trụ sở cũ của Đông Kinh Nghĩa Thục, số 10 Hàng Đào
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Lúc xe của nhà đòn mới tới đỗ trước Trụ sở cũ của Đông Kinh Nghĩa Thục, số 10 Hàng Đào