Thư viện ảnh xưa
Hà Nội 1885 – Chân dung Tổng đốc Nguyễn Hữu Độ (ảnh màu)
Hà Nội 1885 – Chân dung Tổng đốc Nguyễn Hữu Độ (ảnh màu) – ST: Flickr Mạnh Hải Nguyễn Hữu Độ là vị quan đại thần đời vua Đồng Khánh, là Kinh lược sứ Bắc kỳ, Cần Chánh Điện đại học sĩ, Thượng thư Bộ Binh, Cơ Mật Viện đại thần, Quốc Sử Quán sử thần, v.v… Nguyễn Hữu Độ sinh năm Quý Dậu 1813, đỗ cử nhân năm 1837, đỗ Phó bảng năm 1838, là người học thức uyên bác. Năm 1880-1883, ông giữ chức Kinh lược Bắc Kì khi quân Pháp chiếm Hà Nội. Phu nhân của ông Nguyễn Hữu Độ là bà Nguyễn Hữu Thị Uyển. Chính thất của Kiên quận công Ưng Quyền là con gái ông Nguyễn Hữu Độ. Hoàng hậu Nguyễn Hữu Thị Nhàn,...
Hà Nội – Tổng đốc Nguyễn Hữu Độ và con trai
Hà Nội – Tổng đốc Nguyễn Hữu Độ và con trai, tranh vẽ VN Livres (chưa rõ gốc ảnh)
Bộ trưởng thuộc địa P.Reynaud và đoàn tham quan Quảng Yên và qua phà Yên Lập
Quảng Yên – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng Thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931. – P.Reynaud và đoàn tham quan Quảng Yên và qua phà Yên Lập
Huế – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng Thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931 – P.Reynaud trong buổi tiếp Hội Đô thành Hiếu cổ (AVH)
Huế – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng Thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931 – P.Reynaud trong buổi tiếp Hội Đô thành Hiếu cổ (AVH)
Hải Dương – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng Thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931 – P.Reynaud và đoàn tháp tùng rời phà Phả Lại đến Hải Dương
Hải Dương – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng Thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931 – P.Reynaud và đoàn tháp tùng rời phà Phả Lại đến Hải Dương
Hải Dương – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931. P.Reynaud thăm Hải Dương qua phà Phả Lại (Sept Pagodes)
Hải Dương – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931. P.Reynaud thăm Hải Dương qua phà Phả Lại (Sept Pagodes) – ST: Flickr Mạnh...
Hải Dương – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931. P.Reynaud bắt tay các cô giáo Hải Dương ra đón
Hải Dương – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931. P.Reynaud bắt tay các cô giáo Hải Dương ra đón – ST: Flickr Mạnh Hải
Hà Nội – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931. P.Reynaud và toàn quyền Pasquier thăm trường Mỹ thuật Đông Dương
Hà Nội – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931. P.Reynaud và toàn quyền Pasquier thăm trường Mỹ thuật Đông Dương – ST: Flickr...
Hà Nội – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931. P.Reynaud và các quan khách cử lễ chào cờ tại Ga Hà Nội
Hà Nội – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931. P.Reynaud và các quan khách cử lễ chào cờ tại Ga Hà Nội – ST: Flickr Mạnh...
Hà Nội – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931. P.Reynaud tiếp các quan chức thân sĩ Đông Dương tại sảnh Phủ Toàn Quyền
Hà Nội – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931. P.Reynaud tiếp các quan chức thân sĩ Đông Dương tại sảnh Phủ Toàn Quyền ST:...