Thư viện ảnh xưa
Lạng Sơn – Chợ ngũ cốc Kỳ Lừa – VN livres
Lạng Sơn – Chợ ngũ cốc Kỳ Lừa – VN livres
Bắc Ninh 1889 – Bên trong thành Bắc Ninh, chụp từ Cột cờ
Bắc Ninh 1889 – Bên trong thành Bắc Ninh, chụp từ Cột cờ – ST: Flickr Mạnh Hải (Vues de l’Indochine 1889)
Bắc Ninh – Trại lính Pháp ở Đáp cầu – Bưu ảnh Dieulefils HN số 659
Bắc Ninh – Trại lính Pháp ở Đáp cầu – Bưu ảnh Dieulefils HN số 659
Bản đồ Thành tỉnh lỵ Hải Dương, do sở Địa dư Đông Dương vẽ – Xuất bản 1925
Bản đồ Thành tỉnh lỵ Hải Dương, do sở Địa dư Đông Dương vẽ – Xuất bản 1925
Bản đồ Hà Nội thế kỷ 19, hiện Thư viện Quốc gia Paris bảo quản
Bản đồ Hà Nội thế kỷ 19, hiện Thư viện Quốc gia Paris bảo quản – Ảnh trong sách Indochine des Territoires et des Hommes 1856, Gallimard, Musée des Armée, 2013, tr.191
Chàng trai chơi (thổi) khèn ở Lào Cai
Chàng trai chơi (thổi) khèn ở Lào Cai – Ảnh trong sách Guy Chastel-Un siècle d’épopée francaise en Indochine 1774-1874. Les Éditions de l’école, Paris,1948, tr.37
Chân dùng Hoàng Cao Khải, Phu nhân và Con trai (Hoàng Rọng Phu) chụp tại dinh thất ở Ấp Thái Hà
Chân dùng Hoàng Cao Khải, Phu nhân và Con trai (Hoàng Rọng Phu) chụp tại dinh thất ở Ấp Thái Hà – Ảnh màu, Léon Buý chụp, Bảo tàng Albert Kahn
Cô gái đang ăn một miếng trầu
Cô gái đang ăn một miếng trầu. Ảnh trong sách Guy Chastel-Un siècle d’épopée francaise en Indochine 1774-1874. Les Éditions de l’école, Paris,1948, tr.71
Hà Nội – Bệ rồng đường lên nền Điện Kính Thiên ( Sau này là hành cung và Sở chỉ huy Pháp binh Pháp) trong thành cổ Hà Nội
Hà Nội – Bệ rồng đường lên nền Điện Kính Thiên ( Sau này là hành cung và Sở chỉ huy Pháp binh Pháp) trong thành cổ Hà Nội – Bưu ảnh Moreau HN số 144
Hà Nội – Bệ rồng đường lên Điện Kính Thiên cũ, nay là sở chỉ huy pháo binh của Pháp trong thành nội
Hà Nội – Bệ rồng đường lên Điện Kính Thiên cũ, nay là sở chỉ huy pháo binh của Pháp trong thành nội – Bưu ảnh Dieulefils số 168