Thư viện ảnh xưa
Bích chương quảng bá Du lịch xứ Bắc Kỳ của Đông Dương thuộc Pháp
Bích chương quảng bá Du lịch xứ Bắc Kỳ của Đông Dương thuộc Pháp
Hải Phòng – Toàn quyền Varenne và Thống sứ Robin thăm Nhà máy sứ Nguyên Văn Tân ngày 16-3-1826
Hải Phòng – Toàn quyền Varenne và Thống sứ Robin thăm Nhà máy sứ Nguyên Văn Tân ngày 16-3-1826
Ngày 22-3-1946 Thống chế Leclerc và Võ Nguyên Giáp dự lễ duyệt binh Pháp – Việt làm lễ tại bia chiến sĩ tử tận vong
Ngày 22-3-1946 Thống chế Leclerc và Võ Nguyên Giáp dự lễ duyệt binh Pháp – Việt làm lễ tại bia chiến sĩ tử tận vong
Hà Nội – Nhà bia ghi nhận công lao các binh sĩ Pháp và bản xứ trong đại chiến I dựng cạnh tượng đài chiến sĩ trận vong.
Hà Nội – Nhà bia ghi nhận công lao các binh sĩ Pháp và bản xứ trong đại chiến I dựng cạnh tượng đài chiến sĩ trận vong.
Hà Nội – Tượng đài chiến sĩ trận vong được dựng từ 1928 nhưng sau ngày Nhật đảo chính, tượng đài có dấu hiệu bị huỷ hoại, tượng đồng không còn.
Hà Nội – Tượng đài chiến sĩ trận vong được dựng từ 1928 nhưng sau ngày Nhật đảo chính, tượng đài có dấu hiệu bị huỷ hoại, tượng đồng không còn.
Trang đầu tờ Le Monde Illustré (Hoạ báo Hoàn Cầu) ra ngày 5-9-1863 đăng tranh và tin Sứ đoan Đại nam do Phan Thanh Giản dẫn đầu sang Pháp
Trang đầu tờ Le Monde Illustré (Hoạ báo Hoàn Cầu) ra ngày 5-9-1863 đăng tranh và tin Sứ đoan Đại nam do Phan Thanh Giản dẫn đầu sang Pháp toolTips('.classtoolTips2','Phan...
Trang đầu báo Phục Quốc cơ quan của Đảng Việt Nam độc lập ở Paris – Indochine des Territoires et des Hommes 1856, Gallimard, Musée des Armée, 2013, tr.116
Trang đầu báo Phục Quốc cơ quan của Đảng Việt Nam độc lập ở Paris – Indochine des Territoires et des Hommes 1856, Gallimard, Musée des Armée, 2013, tr.116
Thanh Hoá – Cổ phiếu của Công ty Đất mỏ Thanh Hoá có trụ sở tại Hải Phòng, phát hành năm 1927, mệnh giá 100F
Thanh Hoá – Cổ phiếu của Công ty Đất mỏ Thanh Hoá có trụ sở tại Hải Phòng, phát hành năm 1927, mệnh giá 100F
Thanh Hoá – Báo đuổi giặc nước – Cơ quan tuyên truyền của Việt Minh Thanh Hoá
Thanh Hoá – Báo đuổi giặc nước – Cơ quan tuyên truyền của Việt Minh Thanh Hoá
Thái Bình – Phụ nữ Thái Bình ( mẹ con một đàn bà nông dân gánh rơm)
Thái Bình – Phụ nữ Thái Bình ( mẹ con một đàn bà nông dân gánh rơm) Bưu ảnh Dieulefils HN, số 130