Thư viện ảnh xưa
Hà Nội – Toà nhà trung tâm (Grand Palais – Đại sảnh đường) của khu Đấu xảo Hà Nội 1902, sau này làm Bảo tàng Maurice Long.
Hà Nội – Toà nhà trung tâm (Grand Palais – Đại sảnh đường) của khu Đấu xảo Hà Nội 1902, sau này làm Bảo tàng Maurice Long.
Hà Nội – thợ vẽ tranh dòng Hàng Trống vẽ ngay trên cửa hàng nhà mình
Hà Nội – thợ vẽ tranh dòng Hàng Trống vẽ ngay trên cửa hàng nhà mình. Tranh màu Bảo tàng Albert Kahn (Paris), người chụp Léon Busy
Hà Nội – Quán nước chè trên đường quê vùng ngoại vi Hà Nội – Bưu ảnh Serra HN số 69
Hà Nội – Quán nước chè trên đường quê vùng ngoại vi Hà Nội – Bưu ảnh Serra HN số 69
Hà Nội – Học sinh trường dong (École des Frères) mang tên Pugignier, bút tích trên ảnh ghi 1897
Hà Nội – Học sinh trường dong (École des Frères) mang tên Pugignier, bút tích trên ảnh ghi 1897
Chân dung Victor Tardieu (1870-1937), hoạ sĩ Pháp, người tổng sáng lập và là hiệu trưởng đầu tiên của trường Mỹ Thuật Đông DƯơng
Chân dung Victor Tardieu (1870-1937), hoạ sĩ Pháp, người tổng sáng lập và là hiệu trưởng đầu tiên của trường Mỹ Thuật Đông DƯơng Victor Tardieu (30 /4 /1870 – 12/6/1937)...
Bích chương quảng cáo du lịch Đông Dương, vùng thượng di Bắc Kỳ, Hồ Ba Bể
Bích chương quảng cáo du lịch Đông Dương, vùng thượng di Bắc Kỳ, Hồ Ba Bể. In tại nhà in IDEO, HN 1931
Bắc Ninh – Đường phố duy nhất ở Đáp Cầu
Bắc Ninh – Đường phố duy nhất ở Đáp Cầu – Bưu ảnh Victor số 11, nhật ấn và bút tích 29-3-1907
Bắc Kỳ – Nghề đan mũ cói – Bưu ảnh Dieulefils HN số 3151
Bắc Kỳ – Nghề đan mũ cói – Bưu ảnh Dieulefils HN số 3151
Bắc Kỳ – Phụ nữ hút thuốc phiện (trong ảnh có vẻ hút tại một quán chuyên nghiệp) Bưu ảnh Passignat HN số 11
Bắc Kỳ – Phụ nữ hút thuốc phiện (trong ảnh có vẻ hút tại một quán chuyên nghiệp) Bưu ảnh Passignat HN số 11
Bắc Kỳ – Quan và người hầu (cắp tráp và ống điếu) – Bưu ảnh Dieulefils HN số 3141
Bắc Kỳ – Quan và người hầu (cắp tráp và ống điếu) – Bưu ảnh Dieulefils HN số 3141