Thư viện ảnh xưa
Nam Định – Nhà thờ Lớn thành phố Nam Định
Nam Định – Nhà thờ Lớn thành phố Nam Định – Bưu ảnh Uniom Commerciale Indochinoise số 190
Nam Định – Nhà thờ Lớn thành phố Nam Định
Nam Định – Nhà thờ Lớn thành phố Nam Định – Bưu ảnh Demange HN số 6, ST: Flickr Mạnh Hải
Nam Định – Một phân xưởng với thiết bị chuyên dùng của Nhà máy Sợi Nam Định – Ảnh của Phủ Toàn Quyền (GG) ký hiệu B2097
Nam Định – Một phân xưởng với thiết bị chuyên dùng của Nhà máy Sợi Nam Định Ảnh của Phủ Toàn Quyền (GG) ký hiệu B2097 – ST: Flickr Mạnh Hải
Bắc Ninh – Chợ và trường học ở Đáp Cầu
Bắc Ninh – Chợ và trường học ở Đáp Cầu – Bưu ảnh Dieulefils HN số 661A, nhật ấn ngày 11-10-1907
Nam Định – Một đám rước của Phật giáo trên đường phố
Nam Định – Một đám rước của Phật giáo trên đường phố – Bưu ảnh Union Commerciale Indochinoise số 211
Nam Định – Không ảnh Nhà máy rượu (Fontaine)
Nam Định – Không ảnh Nhà máy rượu (Fontaine) – ST: Mạnh Hải
Nam Định – Đền thờ Liễu Hạnh ở huyện Vụ Bản, một trung tâm đạo Mẫu cách thành phố 15km
Nam Định – Đền thờ Liễu Hạnh ở huyện Vụ Bản, một trung tâm đạo Mẫu cách thành phố 15km – Flickr Mạnh Hải
Nam Định – Đám rước Thiên chúa giáo trong thành phố
Nam Định – Đám rước Thiên chúa giáo trong thành phố – Bưu ảnh Union Commercilé Indochinoise số 200
Nam Định – Đám rước các vị giám khảo cuộc thi hương năm 1912
Nam Định – Đám rước các vị giám khảo cuộc thi hương năm 1912 Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản – ST: Flickr Mạnh Hải
Nam Định – Cột cờ trong Thành cổ Nam Định
Nam Định – Cột cờ trong Thành cổ Nam Định – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản, số 402