Thư viện ảnh xưa
Hải Phòng – Một xưởng đóng tàu ở Hải Phòng
Hải Phòng – Một xưởng đóng tàu ở Hải Phòng – Flịckr Mạnh Hải. ( ĐD năm 1889 – Vues de l’Indochine 1889)
Hải Phòng – Nhà máy Xi măng Hải Phòng
Hải Phòng – Nhà máy Xi măng Hải Phòng
Hải Phòng – Nhà máy xi măng Hải Phòng
Hải Phòng – Nhà máy xi măng Hải Phòng – Bưu ảnh Dieulefils-HN số 521
Hải Phòng – Nhà máy Xi măng Hải Phòng – Bưu ảnh Bonal HP số 33-02
Hải Phòng – Nhà máy Xi măng Hải Phòng – Bưu ảnh Bonal HP số 33-02
Hải Phòng – Nhà máy xi măng Hải Phòng – Bưu ảnh Dieulefils HN số 512
Hải Phòng – Nhà máy xi măng Hải Phòng – Bưu ảnh Dieulefils-HN số 512
Hải Phòng – Nhà máy xi măng Hải Phòng nhìn từ xưởng đóng tàu cũ
Hải Phòng – Nhà máy xi măng Hải Phòng nhìn từ xưởng đóng tàu cũ- Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản
Hải Phòng – Không ảnh Nhà máy Xi măng Hải Phòng 06
Hải Phòng – Không ảnh Nhà máy Xi măng Hải Phòng 06
Hải Phòng – Không ảnh Nhà máy Xi măng Hải Phòng 07
Hải Phòng – Không ảnh Nhà máy Xi măng Hải Phòng 07
Hải Phòng – Không ảnh Nhà máy Xi măng Hải Phòng 09
Hải Phòng – Không ảnh Nhà máy Xi măng Hải Phòng 09
Hải Phòng – Không ảnh Nhà máy Xi măng Hải Phòng 08
Hải Phòng – Không ảnh Nhà máy Xi măng Hải Phòng 08