Thư viện ảnh xưa
Hải Phòng – Không ảnh Nhà máy Xi măng Hải Phòng 10
Hải Phòng – Không ảnh Nhà máy Xi măng Hải Phòng 10
Hải Phòng – Không ảnh Nhà máy Xi măng Hải Phòng 14
Hải Phòng – Không ảnh Nhà máy Xi măng Hải Phòng 14
Hải Phòng – Lễ khởi công xây dựng Nhà máy Xi măng Hải Phòng ngày 25-12-1899
Hải Phòng – Lễ khởi công xây dựng Nhà máy Xi măng Hải Phòng ngày 25-12-1899
Hải Phòng – Không ảnh Nhà máy Xi măng Hải Phòng 14
Hải Phòng – Không ảnh Nhà máy Xi măng Hải Phòng 14
Hải Phòng – Không ảnh Nhà máy Xi măng Hải Phòng
Hải Phòng – Không ảnh Nhà máy Xi măng Hải Phòng
Hải Phòng – Không ảnh nhà máy xi măng Hải Phòng 16
Hải Phòng – Không ảnh nhà máy xi măng Hải Phòng 16
Hải Phòng – Không ảnh nhà máy xi măng Hải Phòng
Hải Phòng – Không ảnh nhà máy xi măng Hải Phòng
Hải Phòng – Nhà máy xi măng Hải Phòng – VN Livres 1935
Hải Phòng – Nhà máy xi măng Hải Phòng – VN Livres 1935
Hải Phòng – Bè gỗ Nứa trên sông cửa cấm, phía bờ bên kia là Nhà máy xi măng Hải Phòng
Hải Phòng – Bè gỗ Nứa trên sông cửa cấm, phía bờ bên kia là Nhà máy xi măng Hải Phòng
Hải Phòng – Công ty xi măng Hải Phòng
Hải Phòng – Công ty xi măng Hải Phòng 18