Thư viện ảnh xưa
Hải Phòng – Tổng cảnh nhà máy Xi Măng Hải Phòng – VN Livres 1938
Hải Phòng – Tổng cảnh nhà máy Xi Măng – VN Livres 1938
Hải Phòng – Nhà máy Xi măng Hải Phòng
Hải Phòng – Nhà máy Xi măng Hải Phòng bên cạnh Sông Cấm
Hải Phòng – Nhà máy Xi măng Hải Phòng
Hải Phòng – Nhà máy Xi măng Hải Phòng
Hải Phòng – Nhà máy xi măng Hải Phòng
Hải Phòng – Nhà máy xi măng Hải Phòng – Bưu ảnh Union – Commerciale số 135
Hải Phòng – Đồ Sơn – Chùa chính nơi đặt bàn thờ tổ tiên
Hải Phòng – Đồ Sơn – Chùa chính nơi đặt bàn thờ tổ tiên – Bưu ảnh Dieulefils SG số 358 – ST: HHC 278
Bắc kỳ – Ngư dân kéo vó trên con mương bắc ngang một cầu quê mái lá
Bắc kỳ – Ngư dân kéo vó trên con mương bắc ngang một cầu quê mái lá – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản, số 3112 – ST: HHC 267
Hải Phòng – Người đánh dặm bắt tôm
Hải Phòng – Người đánh dặm bắt tôm – Bưu ảnh Nonal HP số 75 – ST: HHC 268
Bắc Giang – Phủ Lạng Thương – Đại lộ toà Công sứ
Bắc Giang – Phủ Lạng Thương – Đại lộ toà Công sứ – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản, số 187 – ST: HHC 266
Tuyên Quang – Cứ và tường thành cũ
Tuyên Quang – Cứ và tường thành cũ – Bưu ảnh Dieulefils HN số 575
Nơi cư trú của dân bản xứ
Nơi cư trú của dân bản xứ – Bưu ảnh Planté SG số 259