Thư viện ảnh xưa
Hà Nội – phố Hàng Đồng
Hà Nội – phố Hàng Đồng
Bắc Kạn – Công nhân mỏ Chợ Điền (Chợ Đồn, Bắc Cạn) đẩy xe goòng
Bắc Kạn – Công nhân mỏ Chợ Điền (Chợ Đồn, Bắc Cạn) đẩy xe goòng
Bắc Kạn – Khu lán trại dành cho công nhân tại mỏ Chợ Điền ( Chợ Đồn, Bắc Kạn)
Bắc Kạn – Khu lán trại dành cho công nhân tại mỏ Chợ Điền ( Chợ Đồn, Bắc Kạn)
Bắc Kạn – Di chuyển bằng cáp treo tại khu mỏ Chợ Điền ( Chợ Đồn, Bắc Kạn)
Bắc Kạn – Di chuyển bằng cáp treo tại khu mỏ Chợ Điền ( Chợ Đồn, Bắc Kạn)
Khu nhà ở cho chủ mỏ và công nhân tại mỏ kẽm Chợ Điền ( Chợ Đồn, Bắc Kạn) năm 1927
Khu nhà ở cho chủ mỏ và công nhân tại mỏ kẽm Chợ Điền ( Chợ Đồn, Bắc Kạn) năm 1927
Bắc Kạn – Công nhân vận chuyển khoáng sản trên xe goòng từ mỏ Chợ Điền ( Bản Thi, Chợ Đồn, Bắc Cạn)
Bắc Kạn – Công nhân vận chuyển khoáng sản trên xe goòng từ mỏ Chợ Điền ( Bản Thi, Chợ Đồn, Bắc Cạn)
Bắc Kạn – Những người Pháp tại mỏ Chợ Điền ( Bản Thi, Chợ Đồn, Bắc Cạn)
Bắc Kạn – Những người Pháp tại mỏ Chợ Điền ( Bản Thi, Chợ Đồn, Bắc Cạn)
Bắc Kạn – xe goòng tại mỏ kẽm Chợ Điền ( Bản Thi, Chợ Đồn, Bắc Cạn)
Bắc Kạn – xe goòng tại mỏ kẽm Chợ Điền ( Bản Thi, Chợ Đồn, Bắc Cạn)
Bắc Kạn – Đường ray xe goòng để vận chuyển tại mỏ kẽm Chợ Điền ( Bản Thi, Chợ Đồn, Bắc Cạn)
Bắc Kạn – Đường ray xe goòng để vận chuyển tại mỏ kẽm Chợ Điền ( Bản Thi, Chợ Đồn, Bắc Cạn)
Một cảnh tai nạn đường sắt
Một cảnh tai nạn đường sắt