Thư viện ảnh xưa
Hà Nội – Nhà bát Giác trong chùa Láng
Hà Nội – Nhà bát Giác trong chùa Láng – VN livres (1938) (chưa rõ gốc ảnh)
Hà Nội – Cổng tam quan Chùa Láng
Hà Nội – Cổng tam quan Chùa Láng
Hà Nội – Cổng chùa Láng
Hà Nội – Cổng chùa Láng
Hà Nội – Chùa Láng, nhìn từ góc tam quan ngoại
Hà Nội – Chùa Láng, nhìn từ góc tam quan ngoại
Hà Nội – Chùa Láng nhìn từ tam quan ngoại (Bản vẽ)
Hà Nội – Chùa Láng nhìn từ tam quan ngoại (Bản vẽ) VN livres (1938) I, p. 06112 (chưa rõ gốc ảnh)
Hà Nội – Chùa Láng – Tam quan ngoại
Hà Nội – Chùa Láng – Tam quan ngoại
Hà Nội – Chùa Láng (trong sân chùa)
Hà Nội – Chùa Láng (trong sân chùa)
Hà Nội – Chùa Láng (Pagode des Dames)
Hà Nội – Chùa Láng (Pagode des Dames) Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản, số 190, nhật ấn 10-12-1912
Hà Nội – Chùa Láng (Pagode des Dames) Cổng ở sân trong chùa
Hà Nội – Chùa Láng (Pagode des Dames) Cổng ở sân trong chùa
Hà Nội – Chùa Láng (Pagode des Dames) Cổng nhìn từ vườn cây
Hà Nội – Chùa Láng (Pagode des Dames) Cổng nhìn từ vườn cây – Bưu ảnh Dieulefils số 10A