Thư viện ảnh xưa
Sài Gòn – Tháp nước
Sài Gòn – Tháp nước – Bưu ảnh số 17, có bút tích 20-3-1906 (chưa rõ gốc ảnh)
Tháp nước (chateau d’eau) tại Sài Gòn
Sài Gòn – Tháp nước (chateau d’eau) Bưu ảnh Poujade Badex số 44, bút tích 9-6-1910
Tháp nước tại Sài Gòn
Sài Gòn – Tháp nước mới – VN livres I, tr.04548 (chưa rõ gốc ảnh)
Sài Gòn – Tháp nước ( Ancien Chateau d´eau ) lúc mới xây
Sài Gòn – Tháp nước ( Ancien Chateau d´eau ) lúc mới xây – Chưa rõ gốc ảnh
Sài Gòn – Tháp nước (Reservoir d’eau) của nhà máy nước Sài Gòn
Sài Gòn – Tháp nước (Reservoir d’eau) của nhà máy nước Sài Gòn – VN livres I, tr.02120 (chưa rõ gốc ảnh)
Đảo giao thông quanh tháp nước Sài Gòn
Sài Gòn – Đảo giao thông quanh tháp nước Sài Gòn – Bưu ảnh Claude Cty số 10, nhật ấn 11-1893 hay 1903
Vĩnh Long – Nông dân dùng guồng đạp nước để đưa nước vào ruộng
Vĩnh Long – Nông dân dùng guồng đạp nước để đưa nước vào ruộng (machine élévatoire pour l’irrigation)
Sài Gòn – Lăng Cha Cả
Sài Gòn – Lăng Cha Cả – Bưu ảnh AF SG số 60, nhật ấn 1910
Sài Gòn – Lăng Cha Cả
Sài Gòn – Lăng Cha Cả – VN livres, I, tr.08535 (chưa rõ gốc ảnh)
Sài Gòn – Lăng Cha Cả, Bình phong đắp hổ
Sài Gòn – Lăng Cha Cả, Bình phong đắp hổ – VN livres I, tr. 05087 (chưa rõ gốc ảnh)