Thư viện ảnh xưa
Sài Gòn – Lính tập An Nam đang tập luyện – Bưu ảnh số 144
Sài Gòn – Lính tập An Nam đang tập luyện – Bưu ảnh số 144
Sài Gòn – Những thợ máy trẻ người Hoa làm việc trên các xà lan
Sài Gòn – Những thợ máy trẻ người Hoa làm việc trên các xà lan. Bưu ảnh Poujade de Ladevèze số 67
Sài Gòn – Những thương nhân người Hoa sống trên Đường Catinat. Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản, số 68, nhật ấn 7-1909
Sài Gòn – Những thương nhân người Hoa sống trên Đường Catinat. Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản, số 68, nhật ấn 7-1909
Sài Gòn – Quán ăn người Việt Nam
Sài Gòn – Quán ăn người Việt Nam – Bưu ảnh Crespin SG số 80
Sài Gòn – Những cô gái An Nam – Bưu ảnh Wỉrth
Sài Gòn – Những cô gái An Nam – Bưu ảnh Wỉrth
Sài Gòn – Một thiếu nữ người Hoa bó chân (theo tục lệ) – Bưu ảnh Planté số 62
Sài Gòn – Một thiếu nữ người Hoa bó chân (theo tục lệ) – Bưu ảnh Planté số 62
Sài Gòn – Nhà máy điện Chợ Quán nằm bên cạnh đường sắt chạy điện – Bưu ảnh SCGM SG số 28
Sài Gòn – Nhà máy điện Chợ Quán nằm bên cạnh đường sắt chạy điện – Bưu ảnh SCGM SG số 28
Sài Gòn – Lính tập trận An Nam – Bưu ảnh Decoly SG số 129
Sài Gòn – Lính tập trận An Nam – Bưu ảnh Decoly SG số 129
Sài Gòn 1937 – Nguyễn Văn Tạo bị mật thám bắt. Ảnh trong sách Indochine des territoiré et des hommes 1856. Gallimard, Musée de l’Armée, tr.113
Sài Gòn 1937 – Nguyễn Văn Tạo bị mật thám bắt. Ảnh trong sách Indochine des territoiré et des hommes 1856. Gallimard, Musée de l’Armée, tr.113
Sadec – Một hương chức địa phương có công với nước Pháp (huân chương)
Sadec – Một hương chức địa phương có công với nước Pháp (huân chương) – Bưu ảnh Poujade de Ladevèze số 1507