Thư viện ảnh xưa
Sài Gòn – Xe kéo trước chợ Bến Thành
Sài Gòn – Xe kéo trước chợ Bến Thành
Sài Gòn – Chợ Bến Thành
Sài Gòn – Chợ Bến Thành
Sài Gòn – Không ảnh trung tâm thành phố Sài Gòn
Sài Gòn – Không ảnh trung tâm thành phố Sài Gòn
Sài Gòn – Phủ Toàn quyền Đông Dương tại Sài Gòn chụp từ trên không
Phủ Toàn quyền Đông Dương tại Sài Gòn chụp từ trên không
Sài Gòn – Khu vực trung tâm Sài Gòn chụp từ trên không
Sài Gòn – Khu vực trung tâm Sài Gòn chụp từ trên không
Sài Gòn – Chợ Bến Thành thập niên 1920
Sài Gòn – Chợ Bến Thành thập niên 1920
Toàn quyền Albert Sarraut cùng các quan chức thực dân tại Sài Gòn năm 1914
Toàn quyền Albert Sarraut cùng các quan chức thực dân tại Sài Gòn năm 1914
Quan chức chính quyền thuộc địa Pháp tại Sài Gòn 1914
Quan chức chính quyền thuộc địa Pháp tại Sài Gòn 1914
Quân đội Pháp tại Sài Gòn 1914
Quân đội Pháp tại Sài Gòn 1914
Một buổi lễ kỷ niệm tại Sài Gòn năm 1914
Một buổi lễ kỷ niệm tại Sài Gòn năm 1914