Thư viện ảnh xưa
Sài Gòn – Tượng đài Gambetta trên trục đường Norodom nhìn thằng vào Dinh Toàn quyền Đông Dương
Sài Gòn – Tượng đài Gambetta trên trục đường Norodom nhìn thằng vào Dinh Toàn quyền Đông Dương – Bưu ảnh Planté SG, nhật ấn 12-3-1907
Sài Gòn – Những đứa trẻ bắc Kỳ dạo bán đồ gỗ trên đường phố Sài Gòn
Sài Gòn – Những đứa trẻ bắc Kỳ dạo bán đồ gỗ trên đường phố Sài Gòn
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Norodom)
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Norodom) – ST: Flickr Mạnh Hải
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Dinh Norodom)
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Dinh Norodom) – ViN livres p.01770 (Chưa rõ gốc ảnh)
Sài Gòn – Một cánh của toà Dinh Toàn quyền Đông Dương
Sài Gòn – Một cánh của toà Dinh Toàn quyền Đông Dương – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản
Sài Gòn – Không ảnh chụp Dinh Toàn quyền Đông Dương (Norodom)
Sài Gòn – Không ảnh chụp Dinh Toàn quyền Đông Dương (Norodom) – Ảnh của Phủ Toàn quyền
Sài Gòn – Không ảnh Dinh Toàn quyền Đông Dương (chưa rõ gốc ảnh)
Sài Gòn – Không ảnh Dinh Toàn quyền Đông Dương (chưa rõ gốc ảnh)
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Norodom) VN livres
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Norodom) VN livres
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Dinh Norodom)
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Dinh Norodom VN livres p. 01770 (chưa rõ gốc ảnh)
Sài Gòn – Không ảnh Dinh Toàn quyền Đông Dương (Norodom)
Sài Gòn – Không ảnh Dinh Toàn quyền Đông Dương (Norodom)