Thư viện ảnh xưa
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương, từ Đại lộ Norodom nhìn vào dinh
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương, từ Đại lộ Norodom nhìn vào dinh
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Dinh Norodom) từ cổng nhìn vào
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Dinh Norodom) –  – VN livres p. 01770 (chưa có gốc ảnh)
Sài Gòn – Không ảnh Dinh Toàn quyền Đông Dương (Norodom)
Sài Gòn – Không ảnh Dinh Toàn quyền Đông Dương (Norodom). VN livres, I,p.09090 (chưa rõ gốc ảnh)
Sài Gòn – Nhìn từ sảnh phía trước Dinh Toàn quyền Đông Dương
Sài Gòn – Nhìn từ sảnh phía trước Dinh Toàn quyền Đông Dương – Sách Indochine 1931
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Dinh Norodom)
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Dinh Norodom) VN livres , I, p.05988 (chưa rõ gốc ảnh)
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Dinh Norodom)
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Dinh Norodom) (chưa rõ gốc ảnh)
Sài Gòn – Dinh toàn quyền Đông Dương – VN livres I, p.07013
Sài Gòn – Dinh toàn quyền Đông Dương – VN livres I, p.07013 (chưa rõ gốc ảnh)
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương – Bưu ảnh Mottet &Cie SG
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương – Bưu ảnh Mottet &Cie SG
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương – Nhìn từ Dinh ra đường Norodom, Nhà thờ Đức Bà
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương – Nhìn từ Dinh ra đường Norodom, Nhà thờ Đức Bà – VN Livres I, p.00634 (chưa rõ gốc ảnh)
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương, Toàn quyền Varenne chụp ảnh cùng nhiều người tại mặt sau
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương, Toàn quyền Varenne chụp ảnh cùng nhiều người tại mặt sau