Thư viện ảnh xưa
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương, một góc nhìn – VN livres, I, p.07311 (chưa rõ gốc ảnh)
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương, kết đèn trong lần đón Thống chế Joffre 1921
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương, kết đèn trong lần đón Thống chế Joffre 1921 – Bưu ảnh Crespị SG số 10
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương trong đêm với đèn trang trí
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương trong đêm với đèn trang trí (Chưa rõ gốc ảnh)
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương từ một góc nhìn với chiếc cột đèn chiếu sáng
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương từ một góc nhìn với chiếc cột đèn chiếu sáng
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương tranh khắc
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương tranh khắc – VN Livres I.p.08804 (chưa rõ gốc ảnh)
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Dinh Norodom) không ảnh nhìn từ xa
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Dinh Norodom) – Không ảnh nhìn từ xa – Sách Indochine 1931
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Dinh Norodom)
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Dinh Norodom) – Bưu ảnh màu Crespin SG số 51
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Dinh Norodom)
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Dinh Norodom) – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản, số 263
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Dinh Norodom) nhìn một cánh dinh
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Dinh Norodom) nhìn một cánh dinh – Bưu ảnh Không rõ nơi xuất bản, số 5 CN Livres
Sài Gòn – Nhìn từ trong vườn Dinh Toàn quyền Đông Dương
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Norodom) – Nhìn từ trong vườn Dinh – Vnlivres I, p.00635 (chưa rõ gốc ảnh)