Thư viện ảnh xưa
Sài Gòn 1938 – Dinh toàn quyền. Nhìn từ phía sau kiến trúc Din
Sài Gòn 1938 – Dinh toàn quyền. Nhìn từ phía sau kiến trúc Dinh – Ảnh của Eli Lotar – ST: Flirckr Mạnh hải (Voyage en Indochine 1938)
Sài Gòn 1938 – Dinh toàn quyền. Vườn nhìn ra kiến trúc phía sau Dinh
Sài Gòn 1938 – Dinh toàn quyền. Vườn nhìn ra kiến trúc phía sau Dinh – Ảnh của Eli Lotar – ST: Flirckr Mạnh hải (Voyage en Indochine 1938)
Sài Gòn 1938 – Dinh toàn quyền (trong vườn Dinh)
Sài Gòn 1938 – Dinh toàn quyền (trong vườn Dinh) – Ảnh của Eli Lotar – ST: Flickr Mạnh Hải (Voyage en Indochine 1938)
Sài Gòn 1921 – Trụ sở hòng Canh nông Nam Kỳ tại Sài Gòn
Sài Gòn 1921 – Trụ sở hòng Canh nông Nam Kỳ tại Sài Gòn – ST: Flickr Mạnh Hải
Sài Gòn – Bộ trưởng thuộc địa P.Reynaud rong đêm chiêu đãi của các quan khách bản xứ
Sài Gòn – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931 P.Reynaud trong đêm chiêu đãi của các quan khách bản xứ. – ST: Flickr Mạnh...
Sài Gòn – Bộ trưởng thuộc địa P.Reynaud tới thăm toà thị chính Sài Gòn
Sài Gòn – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931. – P.Reynaud tới thăm toà thị chính Sài Gòn – ST: Flickr Mạnh Hải
Sài Gòn – Bộ trưởng Thuộc địa P.Reynaud rời tàu Duguay Trouin đặt chân lên đất Sài Gòn 10,11-1931
Sài Gòn – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931. P.Reynaud rời tàu Duguay Trouin đặt chân lên đất Sài Gòn
Sài Gòn – Bộ trưởng Thuộc địa P.Reynaud dự thảo luận tại phòng thương mại Nam Kỳ
Sài Gòn – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931 – P.Reynaud dự thảo luận tại phòng thương mại Nam Kỳ
Sài Gòn – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931 P.Reynaud nói chuyện qua Radio Sài Gòn
Sài Gòn – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931 P.Reynaud nói chuyện qua Radio Sài Gòn
Sài Gòn – Bộ trưởng thuộc địa P.Reynaud cùng Toàn quyền Páquier khởi hành từ Cảng về Dinh Toàn Quyền
Sài Gòn – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931 – P.Reynaud cùng Toàn quyền Páquier khởi hành từ Cảng về Dinh Toàn Quyền