Thư viện ảnh xưa
Huế – Bình phong và viện cơ mật
Huế – Bình phong và viện cơ mật – Bưu ảnh Dieulefils HN số 1060A – ST:HHC-255
Lăng Đồng Khánh, đền thờ
Lăng Đồng Khánh, đền thờ – Bưu ảnh M.F số 20
Huế – Tấm bình phong trước Cơ mật viện
Huế – Tấm bình phong trước Cơ mật viện – Bưu ảnh Gúerin số 91 – ST: HHC257
Huế – Kinh thành, Phu Văn Lâu và nơi Hoàng đế xuống tắm trên Sông Hương
Huế – Kinh thành, Phu Văn Lâu và nơi Hoàng đế xuống tắm trên Sông Hương – Bưu ảnh Dieulefils HN số 1062 – ST: HHC-259
Huế – Kinh thành, Ngọ Môn nhìn từ phía trong, đối diện với Điện Thái Hoà
Huế – Kinh thành, Ngọ Môn nhìn từ phía trong, đối diện với Điện Thái Hoà – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản – Nhật ấn mặt sau 26-01-1911 – ST:...
Huế – Khải hoàn môn của Lăng Tự Đức ( vị vua 1847-1885)
Huế – Khải hoàn môn của Lăng Tự Đức ( vị vua 1847-1885) – Bưu ảnh Dieulefils HN số 1087
Huế – Kinh thành, bên trong Điện Thái Hoà – nơi đặt ngai vàng để thiết triều
Huế – Kinh thành, bên trong Điện Thái Hoà – nơi đặt ngai vàng để thiết triều – Bưu ảnh Dieulefils HN số 1071A – ST:HHC 258
Huế – Dinh Khâm sứ Trung kỳ tại Huế
Huế – Dinh Khâm sứ Trung kỳ tại Huế – Bưu ảnh Dieulefils HN số 999, nhật ấn mặt sau 9-5-1992 – ST:HHC-253
Huế – Cầu bắc qua một con kênh quanh kinh thành Huế
Cầu bắc qua một con kênh quanh kinh thành Huế – Bưu ảnh Fajolles số 18 – ST: HHC-252
Sản xuất muối biển ở biển Trung Kỳ ( Công đoạn thu hoạch muối chất thành núi)
Sản xuất muối biển ở biển Trung Kỳ ( Công đoạn thu hoạch muối chất thành núi) – Bưu ảnh AG số 21 – ST:HHC-148