Thư viện ảnh xưa
Huế – Toà Thuỷ tạ trên Hồ sen trong Lăng Tự Đức
Huế – Toà Thuỷ tạ trên Hồ sen trong Lăng Tự Đức – Bưu ảnh Dieulefils HN số 3530 – ST: HHC-176
Huế – Lăng Hoàng đế Đồng Khánh, sân chầu ( với các hình nhân và voi đá)
Huế – Lăng Hoàng đế Đồng Khánh, sân chầu ( với các hình nhân và voi đá) Bưu ảnh MF Lévi El Neurdein Réunis Parí số 7 – ST: HHC-168
Huế – Đường Paul Bert (đã có người đi xe đạp và cây xăng của hãng Shell)
Huế – Đường Paul Bert (đã có người đi xe đạp và cây xăng của hãng Shell) – Bưu ảnh Thanh Ba Huế số 78 – ST: HHC-150
Huế – Toà Viện cơ mật
Huế – Toà Viện cơ mật – Bưu ảnh Dieulefils HN số 3544 – ST: HHC-129
Huế – Một nhóm phụ nữ Huế ( với nón chóp đặc trưng)
Huế – Một nhóm phụ nữ Huế ( với nón chóp đặc trưng) – Bưu ảnh Réunis de Nancy, France số 1017 – ST: HHC-177
Huế – 5 trong 9 cái đỉnh lớn đúc thời Gia Long
Huế – 4 trong 9 cái đỉnh lớn đúc thời Gia Long – Bưu ảnh Dieulefils số 3509 – ST: HHC-169
Huế – Lăng Đồng Khánh, cổng Tam quan nhìn vào toàn cảnh khu lăng mộ
Huế – Lăng Đồng Khánh, cổng Tam quan nhìn vào toàn cảnh khu lăng mộ. Bưu ảnh M.F Levy el Neurdein Paris số 19 – ST: HHC-186
Huế – Con đường dẫn tới Cửa (Thượng Tứ) đi vào thành nội
Huế, con đường dẫn tới Cửa (Thượng Tứ) đi vào thành nội (bên ngoài là một cửa hàng đồ mây tre với Lọng, chuông chim…). Bưu...
Huế – Trái lính pháo thủ – Bưu ảnh Dieulefils số 1025
Huế – Trái lính pháo thủ – Bưu ảnh Dieulefils số 1025, nhật ấn 9-5-1922 – ST: HHC-166
Quảng Nam – Mỏ than Nông Sơn
Quảng Nam – Mỏ than Nông Sơn – Bưu ảnh số 120, nhật ấn 1910 (trang sau) – ST: HHC-019