Thư viện ảnh xưa
Đà Nẵng – Ga xe lửa Đà Nẵng đi Huế
Đà Nẵng – Ga xe lửa Đà Nẵng đi Huế – Ảnh chưa rõ nơi xuất bản
Đà Nẵng – Ga Đà Nẵng (đang xây) – Bưu ảnh chưa rõ nơi xuất bản
Đà Nẵng – Ga Đà Nẵng (đang xây) – Bưu ảnh chưa rõ nơi xuất bản
Đà Nẵng (Tourane) – Khánh thành tuyến đường sắt Đà Nẵng – Huế
Đà Nẵng (Tourane) – Khánh thành tuyến đường sắt Đà Nẵng – Huế, có sự tham dự của toàn quyền Beau – Bưu ảnh Pétissier, Tourane số 12
Huế – Trống đồng cầu mưa, mặt trống và tang trống, hiện vật của Bảo tàng Khải Định
Huế – Trống đồng cầu mưa, mặt trống và tang trống, hiện vật của Bảo tàng Khải Định – Ảnh trong BAVH tập XVI năm 1929
Huế – Trống đồng cầu mưa, hiện vật của Bảo tàng Khải Định
Huế – Trống đồng cầu mưa, hiện vật của Bảo tàng Khải Định – Ảnh trong BAVH tập XVI năm 1929
Hoàng đế Khải Định trên Ngai vàng
Hoàng đế Khải Định trên Ngai vàng. Ảnh của Hương Ký chụp kèm theo lời chú trung ảnh là cấm in lại – Ảnh trên Tạp chí Nam Phong
Chân dung Eugène Charles, Khâm sứ trung kỳ – Ảnh trong Tạp chí Nam Phong
Chân dung Eugène Charles, Khâm sứ trung kỳ – Ảnh trong Tạp chí Nam Phong
Huế – Lễ Nam Giao 1924, đoàn rước từ kinh thành tới Đàn lễ, võng, lọng trong dàn rước
Huế – Lễ Nam Giao 1924, đoàn rước từ kinh thành tới Đàn lễ, võng, lọng trong dàn rước – Ảnh Phủ toàn quyền – ST: Flickr Mạnh Hải
Huế – Tại Điện Càn Thành các bà Hoàng thái hậu tiếp P.Reynaud
Huế – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng Thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931 Tại Điện Càn Thành, các bà Hoàng thái hậu tiếp P.Reynaud
Huế – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng Thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931 – P.Reynaud, Toàn quyền Pasquier và Khâm sứ Trung Kỳ tới Điện Cần Chánh
Huế – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng Thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931 – P.Reynaud, Toàn quyền Pasquier và Khâm sứ Trung Kỳ tới Điện Cần Chánh –...