Thư viện ảnh xưa
Huế – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng Thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931 – P.Reynaud, Toàn quyền Pasquier và Khâm sứ Trung Kỳ tới Điện Cần Chánh
Huế – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng Thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931 – P.Reynaud, Toàn quyền Pasquier và Khâm sứ Trung Kỳ tới Điện Cần Chánh
Huế – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng Thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931 – Tại Điện Càn Thành các bà Hoàng thái hậu tiếp đón Bộ trưởng P.Reynaud
Huế – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng Thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931 – Tại Điện Càn Thành các bà Hoàng thái hậu tiếp đón Bộ trưởng P.Reynaud...
Huế – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng Thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931 – Tại Điện Càn Thành các bà Hoàng thái hậu tiếp đón Bộ trưởng P.Reynaud
Huế – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng Thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931 – Tại Điện Càn Thành các bà Hoàng thái hậu tiếp đón Bộ trưởng P.Reynaud...
Huế – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng Thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931 – P.Reynaud viếng lăng Khải Định
Huế – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng Thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931 – P.Reynaud viếng lăng Khải Định – ST: Flickr Mạnh Hải
Huế – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng Thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931 – Phu nhân và con gái P.Reynaud viếng Lăng Khải Định
Huế – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng Thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931 – Phu nhân và con gái P.Reynaud viếng Lăng Khải Định – ST: Flickr Mạnh Hải
Đà Nẵng – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng Thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931 – P.Reynaud rời Tòa thị chính Đà Nẵng
Đà Nẵng – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng Thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931 – P.Reynaud rời Tòa thị chính Đà Nẵng
Đà Nẵng 1889 – Sông Hàn lối vào thành phố Đà Nẵng ( Vues de l’Indochine 1889)
Đà Nẵng 1889 – Sông Hàn lối vào thành phố Đà Nẵng ( Vues de l’Indochine 1889) – ST: Flickr Mạnh Hải
Đà Nẵng -Cảnh quan Đà Nẵng 1889 (Vues de l’Indochine 1889)
Đà Nẵng – Cảnh quan Đà Nẵng 1889 (Vues de l’Indochine 1889)
Huế – Dàn nhạc Cung đình, tranh khắc – VN revues
Huế – Dàn nhạc Cung đình, tranh khắc – VN revues
Huế – Những hoạn quan trong Triều – Bưu ảnh Dieulefils HN số 1008
Huế – Những hoạn quan trong Triều – Bưu ảnh Dieulefils HN số 1008