Thư viện ảnh xưa
Phú Yên – Toàn quyền René Robin và Hoàng đế Bảo Đại đứng tại mối nối đường ở Ga Tuy Hoà biểu thị hoàn thành đường sắt Xuyên Đông Dương – Illustration 10-10-1936
Phú Yên – Toàn quyền René Robin và Hoàng đế Bảo Đại đứng tại mối nối đường ở Ga Tuy Hoà biểu thị hoàn thành đường sắt Xuyên Đông Dương – Illustration 10-10-1936
Ngày 2-9-1936 Bảo Đại và Toàn quyền Robin đến ga Fảo Sơn làm lễ hoàn thành tuyến Đường sắt xuyên Đông Dương
Ngày 2-9-1936 Bảo Đại và Toàn quyền Robin đến ga Fảo Sơn làm lễ hoàn thành tuyến Đường sắt xuyên Đông Dương
Huế – Đàn voi của triều đình phục quỳ trước Viện Cơ mật chuẩn bị đón chủ nhân (hoặc khách)
Huế – Đàn voi của triều đình phục quỳ trước Viện Cơ mật chuẩn bị đón chủ nhân (hoặc khách) – Bưu ảnh Dieulefils HN số 1058, nhật ấn 1907
Huế – Đàn voi của triều đình được dẫn đến Hổ Quyền ( Nơi thi đấu các loại thu của triều đình ở Huế)
Huế – Đàn voi của triều đình được dẫn đến Hổ Quyền ( Nơi thi đấu các loại thu của triều đình ở Huế) Bưu ảnh Dieulefils HN số 3562
Huế – Cặp voi của triều đình đứng sau Ngọ Môn và trước Điện Thái Hoà trong Tử cấm thành – Bưu ảnh Dieulefils HN số 1041
Huế – Cặp voi của triều đình đứng sau Ngọ Môn và trước Điện Thái Hoà trong Tử cấm thành – Bưu ảnh Dieulefils HN số 1041
Nhà nho xứ Huế
Nhà nho xứ Huế Ảnh trong sách Guy Chastel-Un siècle d’épopée francaise en Indochine 1774-1874. Les Éditions de l’école, Paris,1948, tr. 34
Bình Định – Tháp Chăm ở Bình Định
Bình Định – Tháp Chăm ở Bình Định Ảnh trong sách Guy Chastel-Un siècle d’épopée francaise en Indochine 1774-1874. Les Éditions de l’école, Paris,1948, tr.33
Voi của Triều đình trang bị đầy đủ nải, lọng, quản tượng và có ngà rất dài
Voi của Triều đình trang bị đầy đủ nải, lọng, quản tượng và có ngà rất dài Ảnh trong sách Guy Chastel-Un siècle d’épopée francaise en Indochine 1774-1874. Les...
Bích chương quảng bá du lịch xứ Trung kỳ – Huế của Đông Dương thuộc Pháp
Bích chương quảng bá du lịch xứ Trung kỳ – Huế của Đông Dương thuộc Pháp
Quảng Nam – Không ảnh Hội An Faifioo – VN Livres
Quảng Nam – Không ảnh Hội An Faifioo – VN Livres