Thư viện ảnh xưa
17-5-1892 | Máy chém lần đầu được sử dụng ở Việt Nam, thi hành án một tử tù ở Trà Vinh
 Ngày 17 tháng 5 năm 1892 Máy chém lần đầu được sử dụng ở Việt Nam, thi hành án một tử tù ở Trà Vinh Máy chém là một cỗ máy do người Italia nghĩ ra và dùng đầu tiên. Nhưng ở nước Pháp, sau cuộc Cách mạng 1789, vì có quá nhiều án tử được tuyên nên bác sĩ  Joseph Guillotine đề nghị Quốc hội Pháp thông qua việc sử dụng công cụ này đề thi hành giúp tử tù bớt đau đớn và đao phủ bớt ghê tay. Kể từ đó, chiếc máy chém được mang tên vị bác sĩ Guillotine và án tử đầu tiên được thi hành bằng máy chém ở Pháp vào ngày 25-4-1792. Ngót một thế kỷ sau, nó được đưa tới Việt Nam là một thuộc địa của nước Pháp sau khi...