Thư viện ảnh xưa
25-12-1899 | Khởi công xây dựng Nhà máy Xi măng Hải Phòng
Ngày 25 tháng 12 năm 1899 Khởi công xây dựng Nhà máy Xi măng Hải Phòng Toàn quyền De Lanessan là người đầu tiên đưa ra ý kiến cần xây nhà máy xi măng để đáp ứng nhu cầu của Đông Dương đang đẩy mạnh xây dựng hạ tầng cho cuộc Khai thác thuộc địa. Năm 1892, Đông Dương đã phải nhập từ Pháp 2355 tấn, từ Ma Cao 700 tấn với chi phí vận tải rất cao…và Vịnh Bắc bộ được xác định là khu vực là thích hợp về giao thông để xuất nhập vật liệu và thành phẩm. Hải Phòng – Lễ khởi công xây dựng Nhà máy Xi măng Hải Phòng ngày 25-12-1899 Ngày 10-7-1899 Công ty “Société des Ciments Portland Artificiels de l’Indochine –Ciportin” được...