Thư viện ảnh xưa
05-09-1907 | Nguyễn Vĩnh San đăng quang, lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Duy Tân
Ngày 5 tháng 9 năm 1907 (28-7 Đinh Mùi) Nguyễn Vĩnh San đăng quang, lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Duy Tân Huế. Chân dung Hoàng đế Duy Tân trong triều phục. Bưu ảnh Dieulefils HN, số 1011 Hoàng đế Thành Thái bị Pháp ép thoái vị nhưng lại được chọn người kế vị. Nguyễn Vĩnh San (1900-1945) là con thứ 5 của Thành Thái được chọn để lên ngôi hoàng đế lúc vừa tròn 7 tuổi, lấy niên hiệu là Duy Tân. Chính sử triều Nguyễn cho biết, Toàn quyền Đông Dương Paul Beau là người thực hiện lệnh của Chính phủ Pháp buộc Thành Thái phải thoái vị đã giao cho Khâm sứ Levêque bàn bạc cùng các đại thần chọn người. Nhưng, một trong...