Thư viện ảnh xưa
Carnot

Marie François Sadi Carnot (11/8/1837 – 25/6/1894), là một nhà chính trị Pháp. Ông là Tổng thống Đệ tam Cộng hòa Pháp giai đoạn 1887 đến khi bị ám sát vào năm 1894.

TAG
Các chuyên đề khác