Thư viện ảnh xưa
First tooltip


Khi quan Toàn quyền cùng các quan xuống xe ô tô, các quan và các thân hào ra đón, thì quan phó toàn quyền đư Khi quan Toàn quyền cùng các quan xuống xe ô tô, các quan và các thân hào ra đón, thì quan phó toàn quyền đưKhi quan Toàn quyền cùng các quan xuống xe ô tô, các quan và các thân hào ra đón, thì quan phó toàn quyền

Xem thêm

TAG
Các chuyên đề khác