Thư viện ảnh xưa
De Lanessan

Jean Marie de Lanessan (1843-1919), là một nhà tự nhiên học, bác sĩ, chính trị người Pháp. Ông giữ chức toàn quyền Đông Dương từ tháng 6 năm 1891 đến tháng 12 năm 1894.

TAG
Các chuyên đề khác