Thư viện ảnh xưa
Lương Ngọc Quyến

Lương Ngọc Quyến (1885 – 1917), tên hiệu Lương Lập Nham, là một chí sĩ Việt Nam thời cận đại. Sinh thời, ông sớm chịu ảnh hưởng tư tưởng canh tân của Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu (Trung Quốc), rồi theo đuổi áp dụng ở Việt Nam.

TAG
Các chuyên đề khác