Thư viện ảnh xưa
Nguyễn Hữu Độ

Nguyễn Hữu Độ (阮有度, 4/1833 – 18/12/1888), tự Hi Bùi (希裴), hiệu Tông Khê (宋溪), là một đại thần đời vua Đồng Khánh, từng giữ chức Kinh lược Bắc Kỳ, Tổng đốc Hà Ninh. Ông là cha của Hoàng hậu Đồng Khánh đế Nguyễn Hữu Thị Nhàn và Huyền phi Thành Thái đế Nguyễn Hữu Thị Nga.

TAG
Các chuyên đề khác