Thư viện ảnh xưa
Rousseau

Armand Rousseau (1835 – 1896), là một chính trị gia của Đảng Cộng hòa, Toàn quyền Đông Dương cho đến khi qua đời.

TAG
Các chuyên đề khác