Thư viện ảnh xưa
Théophane Vénard

Gioan Thêôphanê Vênađô (tiếng Pháp: Jean Théophane Vénard), đương thời được gọi là cố Ven, là một thánh Công giáo Rôma. Ông sinh ra ở Saint-Loup-sur-Thouet gần Poitiers nước Pháp năm 1829, bị chém đầu vào ngày 2 tháng 2 năm 1861 ở Hà Nội, Bắc Kỳ khi đang là một nhà truyền giáo ở xứ sở này. Ông được phong thánh năm 1988 trong số 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam, lễ kính nhớ ngày 2/2.

TAG
Các chuyên đề khác